Projecten op basis van categorie
Stedenbouwkundige projecten bestaan uit verschillende schaalniveaus. Onderstaand worden de projecten op basis van categorie beschreven.

•    Masterplan/Visie
In het masterplan (inrichtingsplan voor middellange termijn) wordt niet alleen het ruimtelijke kader beschreven, maar ook economische uitgangspunten. Het komt vaak voor dat een stedenbouwkundig instrument als drager wordt gebruikt voor het masterplan, bijvoorbeeld een stedenbouwkundig plan.

•    Stedenbouwkundige plannen
Hierin worden verschillende ruimtelijke kaders opgesteld zoals: stedenbouwkundige structuur (verkaveling) en richtlijnen voor de randen van de locatie, de hoogteverschillen van de gebouwen, de openbare ruimte, groen, bebouwing, publieke gebouwen en eventuele hoogbouw. Het ruimtelijke kader heeft een iets gedetailleerder niveau dan het masterplan.

•    Stedenbouwkundige randvoorwaarden
Dit stedenbouwkundige product wordt meestal opgesteld voor een ‘object’, bijvoorbeeld een gebouw, brug, etc. Voordat het project daadwerkelijk ontwikkeld is, worden de randvoorwaarden opgesteld (vaak ook als programma van eisen genoemd).
Dit programma van eisen fungeert als een ‘contract’ waar alle ontwikkelende partijen zich aan moeten houden.


Projecten
•    Ruimtelijke onderbouwing
Is nodig bij het maken van een wijziging van het vigerend bestemmingsplan. Voordat de procedure gestart wordt moet er een ruimtelijk argument worden opgesteld waarom het gewijzigd wordt. In een ruimtelijke onderbouwing moeten er planologische, milieutechnische, ecologische en soms archeologische aspecten worden belicht. Hieren wordt beschreven wat het effect van het plan (de wijziging) is op de omgeving.


•    Bouwplanbegeleiding

Bouwplanbegeleiding wordt gegeven op basis van de eerdere gemaakte stedenbouwkundige randvoorwaarden of een ander stedenbouwkundig kader. Het ontwerp wordt op basis van het kader getoetst. Mocht het ontwerp niet stroken met het kader dan wordt er een advies gegeven hoe het beter/anders kan, zodat het ontwerp goed binnen het kader past. Supervisor valt onder bouwplanbegeleiding. Een voorbeeld daarvan is: meerdere architecten/ontwerpers werken voor een gebied waar meestal een supervisor wordt gekozen als diegene die verantwoordelijk is voor de totale/integrale ruimtelijke kwaliteit.

•    Verkavelingsplan
Een stedenbouwkundig product op een klein schaalniveau (1:1000/1:2000). Het is een uitwerking van een stedenbouwkundig ontwerp/plan. Op basis van het ruimtelijke kader in het stedenbouwkundig plan (bijvoorbeeld door middel van een thema, uitstraling, etc.) wordt het verkavelingplan opgesteld. Het aantal woningen, de verdeling van de kavels, groene zone, waterpartijen zijn hier gedefinieerd.

•    Inrichtingsplan
Het inrichtingsplan is bedoeld voor een ontwerp in de buiten-/openbare ruimte. Bureau ANL beperkt zich hierbij tot het plein (vooral stedelijk) en profilering van een straat in relatie tot de stedelijke structuur.

•    Studie massa
Het is een onderdeel van de ontwerpfase waar de vorm (breedte en hoogte, uitstraling/ambiance) van de gebouwen/massa nog gedefinieerd moet worden.
Studie massa wordt vaak gebruikt als middel om tot een idee te komen.
Het is dus een interessant ontwerpmiddel.  

•    Overige projecten
Alle (gerelateerde) stedenbouwkundige producten/werkzaamheden die niet
onder bovengenoemde producten vallen. Bijvoorbeeld: welstandsparagraaf, bureaudocumentatie, etc.

© copyright Stedenbouwkundig Bureau ANL. Alle rechten voorbehouden.
Home


Projecten


Over ANL


Contact
► NIEUWS
Masterplan/visie

Stedenbouwkundige plannen

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Ruimtelijke onderbouwing

Bouwplanbegeleiding

Verkavelingsplan

Inrichtingsplan

Studie massa

Overige projecten
EN